Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo 04 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính cháy lan của ngọn lửa – Phần 4: Thử nghiệm tính cháy lan của ngọn lửa ở quy mô trung bình với mẫu thử theo phương thẳng đứng; TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tính lan truyền lửa của vật liệu phủ mặt sàn khi chịu mức thông lượng nhiệt 25 kW/m2; TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính bắt cháy của vật liệu xây dựng khi sử dụng nguồn nhiệt bức xạ; TCVN ***:202*  Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tốc độ mất khối lượng.

 Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo 04 tiêu chuẩn trên và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng và Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định ban hành.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về:

-       Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024.38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

-       Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ là TS. Hoàng Anh Giang, Điện thoại: 0913000564, Email: anhgiang27772@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính cháy lan của ngọn lửa;

TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tính lan truyền lửa...;

TCVN ***:202* Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính bắt cháy của vật liệu xây dựng khi sử dụng nguồn nhiệt bức xạ;

Các tin liên quan