Thông báo

Quyết toán ngân sách năm 2019

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức - Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 1736/QĐ-VKH ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.

Quyết toán ngân sách năm 2019.

Các tin liên quan