Thông báo

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Tài chính kế toán, Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức hành chính, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ ký quyết định số 1990/QĐ-VKH ngày 15/11/2023 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022.


Các tin liên quan