Thông báo

Mời góp ý dự thảo Nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông – Phương pháp thử, mã số TC 29-21.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông – Phương pháp thử, mã số TC 29-21.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, chuyên gia nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước 60 ngày kể từ ngày thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

- Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hoặc Chủ trì nhiệm vụ: TS. Lê Phượng Ly, Điện thoại: 0988765414, Email: lephuongly.ibst@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

 

Mẫu phiếu góp ý.

TC 29.21 TCVN EN 12350.1

TC 29.21 TCVN EN 12350.2

TC 29.21 TCVN EN 12350.3

TC 29.21 TCVN EN 12350.4

Các tin liên quan