Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn “Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”, mã số RD 121-20

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn  Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy, mã số RD 121-20.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho dự thảo 02 tiêu chuẩn: (1) TCVN ***-1:202* Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy. Phần 1 – Yêu cầu an toàn cháy đối với nhà có chiều cao PCCC trên 150 m và nhà có nhiều hơn 3 tầng hầm; (2) TCVN ***-2:202* Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy. Phần 2 – Minh họa, giải thích các quy định. Góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn xin gửi về Viện Khoa học công nghệ xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng và Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định ban hành.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ là TS. Hoàng Anh Giang, Điện thoại: 0913000564, Email: anhgiang27772@gmail.com.


Mẫu góp ý.

Phần 1 – Yêu cầu an toàn cháy.


Các tin liên quan