Thông báo

Quyết định về việc công khai, quản lý sử dụng tài sản công năm 2022

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký Quyết định số 219/QĐ-VKH ngày 23 tháng 2 năm 2023 về việc công khai, quản lý sử dụng tài sản công năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Các tin liên quan