Thông báo

Công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức - Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký Quyết định số 62/QĐ-VKH ngày 10 tháng 1 năm 2022 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.

Quyết định công khai tài sản.

Công khai tài sản cố định.

Các tin liên quan