Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo “TCVN Móng cần trục tháp – Thiết kế, thi công và nghiệm thu”

Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Quốc gia móng cần cẩu tháp – Tiêu chuẩn thiết kế”, mã số TC 120 17.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN Móng cần trục tháp – Thiết kế, thi công và nghiệm thutrong vòng 60 ngày để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm) xin được gửi về:

Phòng KHKT Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ TS. Trần Toàn Thắng, Điện thoại: 094515982, Email: thangibst@gmail.com.

Mẫu góp ý.


Các tin liên quan