Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn “Bê tông – Phương pháp thử”, mã số TC 30-21

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn: “Bê tông – Phương pháp thử”, mã số TC 30-21, gồm: “Bê tông – Phương pháp thử. Phần 4: Cường độ chịu nén – Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén”; “Bê tông – Phương pháp thử. Phần 7: Xác định khối lượng thể tích”; “Bê tông – Phương pháp thử. Phần 8: Xác định chiều sâu thấm nước dưới áp lực”; “Bê tông – Phương pháp thử. Phần 13: Xác định mô đun đàn hồi khi nén”; “Bê tông – Phương pháp thử. Phần 16: Xác định độ co”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện Khoa học công nghệ xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo TCVN vào biểu mẫu trước ngày 01/10/2022 để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo và hồ sơ trước khi trình Bộ KHCN ban hành.

Văn bản góp ý gửi về theo địa chỉ:

Phòng KHKT Viện KHCN Xây dựng – Số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội – Tel 024 38360016; hoặc Chủ trì nhiệm vụ (TS. Hoàng Minh Đức, Điện thoại: 0913571949, Email: hmduc@yahoo.com).

 

Phiếu góp ý.

“Bê tông – Phương pháp thử. Phần 4: Cường độ chịu nén – Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén”;

“Bê tông – Phương pháp thử. Phần 7: Xác định khối lượng thể tích”;

“Bê tông – Phương pháp thử. Phần 8: Xác định chiều sâu thấm nước dưới áp lực”;

“Bê tông – Phương pháp thử. Phần 13: Xác định mô đun đàn hồi khi nén”;

Các tin liên quan