Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “TCVN: Khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát Địa chất công trình phục vụ xây dựng” dựa trên nền tiêu chuẩn gốc của Nga СП 11-105 với sản phẩm là 04 dự thảo tiêu chuẩn.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung 04 dự thảo tiêu chuẩn:

“TCVN…20..: Khảo sát Địa chất công trình phục vụ xây dựng – Phần 1: Những nguyên tắc chung”;

“TCVN…20..: Khảo sát Địa chất công trình phục vụ xây dựng – Phần 2: Khảo sát Địa chất công trình trong vùng phát triển các quá trình địa chất và địa chất công trình nguy hiểm”;

“TCVN…20..: Khảo sát Địa chất công trình phục vụ xây dựng – Phần 3: Khảo sát Địa chất công trình trong vùng phân bố các đất đặc biệt”;

“TCVN…20..: Khảo sát Địa chất công trình phục vụ xây dựng – Phần 4: Khảo sát địa chất công trình trong vùng điều kiện tự nhiên – Kỹ thuật đặc biệt”.

Ý kiến góp ý xin gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 22/5/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, địa chỉ: số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tel :0247544196

Hoặc: PGS.TS. Đoàn Thế Tường, Điện thoại: 0904116550, Email: tuongvgi@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

 

Mẫu góp ý.

Phần 1.

Phần 2.

Phần 3.

Phần 4.


Các tin liên quan