Thông báo

Mời góp ý dự thảo “Kết cấu thép - Thi công và nghiệm thu”, mã số TC 38-20

Thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxx:20xx Thi công kết cấu thép và kết cấu nhôm, Phần 1: Yêu cầu đánh giá sự phù hợp của các cấu kiện, bộ phận kết cấu và Phần 2: Các yêu cầu kỹ thuật đối với kết cấu thép” (trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Anh tương ứng).

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11; Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan, chuyên gia nghiên cứu và góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét và đánh giá.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

Phòng Kế hoạch kỹ thuật - VIỆN KHCN XÂY DỰNG

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐT: 024 7544196, email: khktibst@gmail.com.

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

Phần 1: Yêu cầu đánh giá sự phù hợp của các cấu kiện, bộ phận kết cấu.

Phần 2: Các yêu cầu kỹ thuật đối với kết cấu thép (trang 1 -164)

Phần 2: Các yêu cầu kỹ thuật đối với kết cấu thép (tiếp theo).


Các tin liên quan