Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo “TCVN Tường Barrette – Yêu cầu thiết kế và thi công”

Thực hiện nhiệm khoa học công nghệ do Bộ Xây dựng giao, Viện Khoa học công nghệ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị, mã số RD 71 – 2019.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “TCVN XXX-1 202X” và “TCVN XXX-2 202X Tường Barrette – Yêu cầu kỹ thuật thi công” trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm) xin được gửi về:

Phòng KHKT Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ TS. Trần Toàn Thắng, Điện thoại: 094515982, Email: thangibst@gmail.com.

Mẫu góp ý.

Tường Barrette – Yêu cầu thiết kế.


Các tin liên quan