Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxxx:20xx, Kết cấu xây - Thi công và nghiệm thu

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxxx:20xx, Kết cấu xây - Thi công và nghiệm thu (trên cơ sở tiêu chuẩn châu Âu BS EN 1996-2:2006; tham khảo một số nội dung của BS 8000-3:2020, EN 1996-1:2005, TCVN 4085:20xx hiện hành của Việt Nam).

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024.7544196, 024.7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Ông: Ngô Mạnh Toàn - ĐT: 0913556318 - Email: toanngo.ibst@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

Các tin liên quan