Đào tạo, tập huấn theo chuyên đề

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ tư vấn giám sát và cán bộ quản lý của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 2/2011, thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Viện TTĐT&TCH phối hợp với Phòng an toàn lao động Sở LĐ&TBXH Hà Nội mở lớp huấn luyện an toàn lao động và cấp giấy chứng nhận an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ TVGS và cán bộ quản lý của Viện theo Thông tư số 37/2005/TT-BLDTBXH về hướng dẫn huấn luyện an toàn lao động, nội dung cụ thể như sau:


Các tin liên quan