Đề tài - Dự án

Thi công đào kín và thử nghiệm hệ thống thoát nước. TC 07 – 14

Ngày tạo : 07/12/2015

Chủ trì:  TS. Phạm Quyết Thắng

Hệ thống thoát nước thi công bằng phương pháp đào ngầm đã được sử dụng ở các đô thị lớn của Việt Nam. Để có cơ sở phục vụ quản lý chất lượng và thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC và đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc thực hiện đề tài này là cần thiết.

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc của BS EN 12889 - Trenchless construction and testing of drains and sewers và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  

Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1.Phạm vi áp dụng;

2.Tiêu chuẩn viện dẫn;

3.Thuật ngữ và định nghĩa;

4.Tổng quát;

5.Chi tiết và vật liệu thi công;

6.Kỹ thuật;

7.Các yêu cầu khác;

8.Kiểm tra và thử nghiệm đường ống sau thi công;

9.Quy trình và yêu cầu thử nghiệm ống tự chảy;

10.Thử nghiệm cho đường ống có áp;

11.Năng lực nhà thầu.

Và các phụ lục kèm theo.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Cống thoát nước thi công bằng phương pháp ngầm – Thi công và nghiệm thu”, để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan