Đề tài - Dự án

Nghiệm thu dự án Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng chống xuống cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo trì công trình dân dụng, thuộc HĐ số: 06/2014/HĐ-ĐA1511, ký ngày 18/8/2014

Ngày tạo : 15/03/2016

Chủ trì: GS. TSKH Nguyễn Văn Liên; Đồng chủ trì: TS. KTS. Nguyễn Dũng

Công tác bảo trì công trình xây dựng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khai thác sử dụng theo đúng công năng và tuổi thọ thiết kế của công trình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công tác bảo trì đã không được thực hiện do vậy nhiều công trình đã xuống cấp và xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn ảnh hưởng cả đến tính mạng và tài sản của dân sống trong và bên cạnh các công trình xuống cấp này. Vì vậy, để có cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác bảo trì và đưa ra các giải pháp chống xuống cấp cho công trình, việc thực hiện nhiệm vụ này là cần thiết.

Dự án được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tiép thu các kinh nghiệm, tham khảo các tài liệu hiện có trong và ngoài nước; Lựa chọn các tiêu chí để thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng; phân tích và tổng hợp dữ liệu, tài liệu để đưa ra các kết luận, đề xuất hoàn thiện hệ thống tài liệu kỹ thuật và chính sách quản lý nhằm thực hiện chính sách bảo trì các công trình xây dựng.  Phương pháp thực hiện như vậy là khoa học và có tính khả thi.  

Ngày 15 tháng 3 năm 2016 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả Dự án với một số nội dung chính sau:

Chương 1: Tổng quang về bảo trì công trình xây dựng;

Chương 2: Điều tra thực trạng công tác bảo trì và sự xuống cấp các công trình xây dựng dân dụng;

Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển công tác bảo trì;

Chương 4: Kiến nghị;

Phụ lục A: Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam;

Phụ lục B: Đề cương hướng dẫn quy trình bảo trì nhà chung cư cao tầng;

Phụ lục C: Thống kê các số liệu điều tra, khảo sát.

Báo cáo tổng kết đề tài đã phản ánh được đầy đủ các nội dung yêu cầu của hợp đồng 06/2014/HĐ-ĐA 1511.

Để hoàn thiện Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của Dự án, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan