Đề tài - Dự án

Nghiệm thu đề án 1511: Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông

Ngày tạo : 04/01/2018

Ngày 04/01/2018, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả đề án 1511: Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông do Trung tâm phát triển vật liệu xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Đinh Quốc Dân – Phó Viện trưởng chủ trì cuộc họp.

Thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện dự án, TS. Nguyễn Hùng Minh cho biết, việc triển khai nghiên cứu dự án theo Quyết định phê duyệt: 373/QĐ-BXD ngày 27/4/2017 của Bộ Xây dựng. Dự án thực hiện nhằm xác nhận được năng lực PTN, xác định được độ tái lập hay các khác biệt (nếu có) khi so sánh với các PTN khác, xác định nguyên nhân từ đó đưa ra được các biện phát thích hợp để cải tiến hoạt động thử nghiệm; Giúp cơ quan quản lý có dữ liệu khách quan về năng lực, độ tin cậy của các PTN trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. Kết thúc quá trình thực hiện, dự án kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức thực hiện các chương trình thí nghiệm thành thạo đối với các chỉ tiêu cơ bản của công tác thí nghiệm bê tông và vữa; Các cơ quan quản lý cấp trên ban hành các Quy định phù hợp về việc tham gia thí nghiệm thành thạo của các phòng thí nghiệm là trách nhiệm và là công việc thường xuyên theo quy định ở mục b) điều 5.9.1 của TCVN 17025:2007.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng TS. Đinh Quốc Dân đánh giá: Nhóm tác giả dự án đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hội đồng Đinh Quốc Dân cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, rà soát lại toàn bộ nội dung, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Viện xem xét, quyết định.

Hội đồng khoa học kỹ thuật  chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng nhất trí nghiệm thu kết quả dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông” với kết quả xếp loại xuất sắc.

Các tin liên quan