Đề tài - Dự án

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN “Cửa sổ và cửa đi. Độ kín khí. Phân loại và phương pháp thử (thay thế TCVN 7452-1:2004), mã số: TC 51 - 14

Ngày tạo : 31/12/2015

Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

Thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống QC, TC trong lĩnh vực xây dựng theo hướng hội nhập quốc tế, nhiều tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiểm soát và đảm bảo chất lượng cửa đi và cửa sổ đang được thực hiện. Tiêu chuẩn này được biên soạn thay thế cho TCVN 7452-1:2004 là việc làm cần thiết và phù hợp với xu thế   

Dự thảo TC được biên soạn dựa trên tài liệu gốc EN 12207:1999 Windows and doors – Air permeability – Classification và EN 1026:2000 Windows and doors – Air permeability - Test method và các tài liệu trong và ngoài nước khác để phù hợp với điều kiện VN. Phương pháp thực hiện như vậy là hợp lý và đáp ứng với tiến trình hội nhập  

Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Phân loại;

5. Báo cáo phân loại;

6. Nguyên tắc thử nghiệm;

7. Thiết bị dụng cụ;

8. Chuẩn bị mẫu thử;

9. Cách tiến hành;

10. Tính kết quả;

11. Báo cáo thử nghiệm.

12. Phục lục A (tham khảo): Độ lọt khí.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Cửa sổ và cửa đi – Độ lọt khí – Phương pháp thử và phân cấp”.Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan