Đề tài - Dự án

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Thiết kế và thi công neo trong đất, mã số TC 19 - 14

Ngày tạo : 18/01/2016

Chủ trì: TS. Trần Danh Sơn

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ xây dựng, công nghệ neo đất cũng đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công tác nền móng. Tuy nhiên, trong ngành xây dựng chưa có các tiêu chuẩn phục vụ thiết kế, thi công và nghiệm thu loại hình công việc này. Để hoàn thiện hệ thống TC, QC phục vụ quản lý nhà nước về CLCT xây dựng đáp ứng với tiến trình hội nhập và phù hợp với mục tiêu của chiến lược KHCN, việc biên soạn TC này là cần thiết.

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tài liệu của Nga BCH 506-88 (Thiết kế và thi công neo đất), có tham khảo các TCVN hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ và thực tiễn. Phương pháp thực hiện như vậy là thích hợp và khả thi.  

Ngày 08 tháng 01 năm 2016 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trịnh Việt Cường -  Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tiêu chuẩn viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Quy định chung;

5. Thiết kế neo;

6. Kết cấu neo;

7. Công nghệ thi công neo;

8. Thí nghiệm neo;

9. An toàn lao động.

Và một số phụ lục đính kèm.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Neo trong đất – Thiết kế, thi công và nghiệm thu”.

Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan