Đề tài - Dự án

Nghiên cứu biên soạn TCVN Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi ăn mòn, mã số: TC 16 - 14

Ngày tạo : 18/01/2016

Chủ trì: TS. Phạm Văn Khoan

Bảo vệ kết cấu khỏi mòn là việc làm cần thiết, tuy nhiên một số TC của VN liên quan đến lĩnh vực này đã bị hủy bỏ do lạc hậu, không phù hợp với trình độ công nghệ hiện đại. Để hoàn thiện hệ thống TC, QC phục vụ quản lý nhà nước về CLCT xây dựng đáp ứng với tiến trình hội nhập và phù hợp với mục tiêu của chiến lược KHCN, việc biên soạn TC này là cần thiết.

Dự thảo TC được biên soạn trên cơ sở tài liệu của Nga СП 28. 13330. 2012 ЗАЩИТА  СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ КОРРОЗИИ (Bảo vệ công trình xây dựng khỉ ăn mòn), có tham khảo các QC và TC Việt Nam hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ và thực tiễn. Phương pháp thực hiện như vậy là thích hợp và khả thi.  

Ngày 13 tháng 01 năm 2016 Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Trần Bá Việt -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tiêu chuẩn viện dẫn;

3. Thuật ngữ và định nghĩa;

4. Quy định chung;

5. Kết cấu BT và BTCT;

6. Kết cấu gỗ;

7. Kết cấu gạch đá;

8. Kết cấu xi măng ami ăng;

9. Kết cấu kim loại;

10. Yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường xuang quanh;

11. An toàn hỏa hoạn.

Và một số phụ lục đính kèm.

Dự thảo Tiêu chuẩn đã phản ánh được đầy đủ các nội dung của các tài liệu gốc. Hội đồng khoa học Viện kiến nghị xem xét đổi tên Tiêu chuẩn là “Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng”.

Để hoàn thiện dự thảo, nhóm tác giả cần lưu ý những ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

(Nội dung cụ thể đề tài: Liên hệ chủ trì)

Các tin liên quan