Thiết kế lập dự toán CTXD

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình Hệ thống cống thu gom nước thải thuộc Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Ngày tạo : 14/07/2015

Trong tháng 2 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết hợp đồng lớn với Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang. Nội dung của hợp đồng đã ký là tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Hệ thống cống thu gom nước thải cấp 1, cấp 2, các trạm bơm và cống cấp 3 dọc tuyến cống mới tại khu trung tâm và phía Nam, thuộc hạng mục 1, giai đoạn 2- Tiểu dự án thành phố Nha Trang. Gói thầu: NT-6.20.2A, Tư vấn lập hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán cho công tác gia cố nền móng tuyến cống bao bọc sông Quán Trường thuộc gói thầu NT-1.5A tại thành phố Nha Trang.


Hạng mục đường ống thoát nước thải Tp. Nha Trang thuộc dự án Vệ sinh môi trường (VSMT) các thành phố Duyên Hải. Chủ đầu tư của Tiểu Dự án Nha Trang là Ban QLDA Cải thiện Vệ sinh môi trường Tp Nha Trang (Ban QLDA). Vốn đầu tư dự án do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ bằng nguồn vốn tín dụng IDA, nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại PHRD và nguồn vốn đối ứng. Dự án bao gồm 03 tiểu dự án: Nha Trang, Đồng Hới và Qui Nhơn. Các hợp phần của Tiểu Dự án Nha Trang gồm Hợp phần 1- Kiểm soát ngập úng, thoát nước mưa và thu gom nước thải;  Hợp phần 2- Xử lý nước thải; Hợp phần 3- Quản lý chất thải rắn. Tuyến nước thải dọc sông Quán Trường được nối từ giếng tách 13 chạy dọc theo đường quy hoạch, song song với sông Quán Trường và về đến điểm cuối là khu vực trạm bơm TB.B. Địa hình toàn tuyến tương đối bằng phẳng, cao độ mặt đất thay đổi từ 0.6m đến 2.4m. Tuyến ống bao gồm 4 đoạn với tổng chiều dài 4039,0m.

Các tin liên quan