Hội nghị khoa học quốc tế 2023

Hướng dẫn trình bày bài viết khoa học Hội nghị khoa học quốc tế

Ngày tạo : 03/07/2018

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng (1963-2018) hướng dẫn trình bày bài viết khoa học như sau:

Ngôn ngữ sử dụng bài viết: tiếng Việt hoặc tiếng Anh; riêng bài viết bằng tiếng Việt thì tên bài viết, tóm tắt và từ khóa sử dụng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Hình thức gửi bài: gửi bài dưới hai dạng file Word PDF.

Thời hạn: Toàn văn bài báo gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 01/9/2018.

Hướng dẫn trình bày.

 

Các tin liên quan