Chứng nhận hợp quy

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính nổi

Ngày 31/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính nổi được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ tại: 171 ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 06/06/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa ... Chi tiết