Quy chuẩn tiêu chuẩn

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN)

Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để ... Chi tiết