Phục vụ QLNN

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ xây dựng về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, giai đoạn 2005 – 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

Chiều ngày 26/2, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ xây dựng về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp ... Chi tiết