Hội đồng khoa học Tạp chí

Hội đồng khoa học Tạp chí

Ngày tạo : 30/06/2015

1. GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm

2.  TS. Nguyễn Đại Minh

3.  PGS.TS. Trần Chủng 

4.   PGS.TS. Vũ Ngọc Anh

5. GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích 

6. TS. Nguyễn Thanh Bình

7. PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính

8. TS. Trịnh Việt Cường

9. TS. Đinh Quốc Dân

10. TS. Nguyễn Cao Dương

11. TS. Hoàng Minh Đức

12. PGS.TS. Phạm Minh Hà

13. TS. Nguyễn Hồng Hải

14. TS. Ngô Văn Hợi

15.TS. Lê Quang Hùng

16. PGS. TS. Nguyễn Bá Kế

17.TS. Phạm Văn Khoan

18. ThS. Nguyễn Sơn Lâm

19. GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

20. GS. TS. Trần Văn Liên

21.PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu

22. TS. Lê Minh Long

23. GS. TS. Vũ Đình Lợi

24. TS. Nguyễn Nam Thắng

25. PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

26. PGS. TS. Cao Duy Tiến

27. TS. KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn

28. PGS. TS. Đoàn Thế Tường

29. TS. Vũ Thành Trung

30. TS. Trần Bá Việt

- Chủ tịch Hội đồng khoa học

- Tổng biên tập, Viện KHCN Xây dựng

- Phó Chủ tịch HĐ, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Vụ trưởng Vụ KHCN & MT

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Cục GĐNN về CLCTXD

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên - Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Hội Kết cấu

- Ủy viên, Trường ĐH Xây dựng

- Ủy viên,Đại học Quốc gia Hà Nội

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Học viện Kỹ thuật quân sự

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

 

Các tin liên quan