Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học

Ngày tạo : 14/07/2015

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII - Viện KHCN Xây dựng xin thông báo một số yêu cầu về nội dung, cách thức và tiêu chí đánh giá đối với một báo cáo như sau:
Thông báo về các tiêu chí khoa học, download
Tiêu chí đánh giá đối với bài viết,
download
Tiêu chí đánh giá báo cáo tại Hội nghị, download

Các tin liên quan