Thể lệ viết - Nộp bài

Thể lệ nộp bài viết

Ngày tạo : 06/07/2015

Tạp chí KHCN Xây dựng - Viện Khoa học công nghệ xây dựng là tạp chí được xuất bản định kỳ 3 tháng/số, phát hành trên toàn quốc.

Tạp chí giới thiệu các kết quả nghiên cứu, triển khai, các đề tài khoa học về KHCN Xây dựng và là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, thông tin về các tiến bộ KHKT trong lĩnh vực xây dựng.

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng xin trân trọng kính mời bạn đọc cổ vũ, động viên, cộng tác nhiệt tình dưới các hình thức viết bài, đặt mua tạp chí, tham gia quảng cáo, giới thiệu sản phẩm KHCN,... trên Tạp chí, góp phần tích cực vào việc phổ biến, tuyên truyền những thành tựu KHCN của ngành xây dựng tới đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí KHCN Xây dựng, download

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan