Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Hamaco – Hậu Giang có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 18/6/2020 đến ngày 17/6/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan