Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 12249:2018 cho sản phẩm Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp của Công ty TNHH Promax Textile Việt Nam có địa chỉ tại số 33, đường 6, phân khu Formosa, KCN Nhơn Trạch III, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Phương thức đánh giá: Phương thức 1. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 30/3/2020 đến ngày 29/3/2021.

Các tin liên quan