Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ

Thông báo về việc gửi toàn văn bài viết cho Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII

Ngày tạo : 14/07/2015

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho các bạn trẻ trong và ngoài Viện. Hội nghị lần này là Hội nghị lần thứ XII, được Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng phối hợp cùng tổ chức.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được 69 bài của các tác giả trong Viện và 10 bài của các tác giả ngoài Viện (có danh sách kèm theo). Để có đủ cơ sở đánh giá các bài viết, theo sự góp ý từ Ban Khoa học, Ban Tổ chức thông báo để tất cả các tác giả tham gia viết bài tại Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ 12 viết toàn văn bài báo và gửi về cho Ban Tổ chức trước ngày 30/09/2012 để Ban Khoa học có đủ thời gian xem xét, đánh giá các bài báo.

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan