Đào tạo thí nghiệm viên

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013

Ngày tạo : 13/07/2015

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013

I. Các lớp 6 tháng đầu năm 2013, xem chi tiết

STT

Tên lớp

Địa điểm mở lớp

Thời gian mở

Đơn vị

quản lý

Đơn vị phối hợp

Ký phối hợp

Các lớp đào tạo Thí nghiệm viên

 

1

TNV: Cọc hiện trường (Hà Nội)

03/2013

 

Viện Thông tin, ĐT &TCH

Viện CN Địa Kỹ thuật

 

2

TNV: Đất trong phòng & Hiện trường (Hà Nội).

03/2013

 

-nt-

Viện CN Địa Kỹ thuật

 

3

Trắc đạc công trình (Hà Nội)

03/2013

-nt-

Trung tâm Trắc Địa XD

 

4

TNV: Bê tông và VLXD (Hà Nội)

04/2013

 

-nt-

Viện CN Bê tông

 

5

TNV: Không phá hủy (Hà Nội)

04/2013

-nt-

Trung tâm TV Chống Ăn mòn

 

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý PTN (Hà Nội)

04/2013

 

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

 

7

TNV: Thép & Kim loại Hàn (Hà Nội)

05/2013

-nt-

Phòng hàn và kim loại

 

8

Thí nghiệm đất nâng cao (Hà Nội)

06/2013

-nt-

Viện CN Địa Kỹ thuật

 

9

Thí nghiệm Hóa nước (Hà Nội)

06/2013

nt-

Trung tâm Ăn mòn & BVCT

 

10

TNV: Cọc hiện trường (HCM)

03/2013

-nt-

Phân Viện Miền Nam

 

11

TNV: Đất trong phòng & Hiện trường. (HCM)

04/2013

 

-nt-

Phân Viện Miền Nam

 

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý PTN (HCM)

04/2013

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

 

13

TNV: Bê tông và VLXD (HCM)

05/2013

 

-nt-

Phân Viện Miền Nam

 

14

TNV: Thép & Kim loại Hàn (HCM)

05/2013

-nt-

Phân Viện Miền Nam

 

15

Thí nghiệm không phá hủy (HCM)

 06/2013

 

-nt-

Phân Viện Miền Nam

 

Các lớp tập huấn, TVXD

16

TVGS TCXDCT

03/2013

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

 

17

QLDA, ĐT, ĐGXD, CHTCT

04/2013

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

 

18

Chứng nhận PH CL CTXD

04/2013

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

 

19

Các lớp tập huấn về Quy chuẩn, TC, công nghệ và kỹ thuật trong XD.

04,5,6/ 2013

 

-nt-

Các chuyên gia trong nước và nước ngoài

 

20

Tập huấn kỹ thuật các chuyên đề tổng kết công nghệ năm 2011

04,5,6/ 2013

-nt-

Viện Thông tin, ĐT &TCH

  

Các tin liên quan