Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên, các lớp tập huấn tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng tại TP. HCM trong tháng 9, 10/2013

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao  nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm tại các phòng LAS XD trong toàn quốc và tập huấn các ... Chi tiết

Thông báo hoãn tổ chức các lớp trong tháng 5/2013 tại Hà Nội

Theo thông báo số 17/ TTĐT&TCH  ngày 12 tháng 03  năm 2013 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức các lớp tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng cụ thể như sau:
... Chi tiết

Thông báo hoãn tổ chức lớp "Thí nghiệm viên về Bê tông bằng phương pháp không phá hủy" tại Hà Nội

Theo thông báo số 17/ TTĐT&TCH  ngày 12 tháng 03  năm 2013 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp “thí nghiệm viên về Bê tông bằng phương pháp không phá hủy” vào ngày 07 tháng 5 năm ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong tháng 4 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2013, trong tháng 04 - 06/2013 Viện Khoa học công ... Chi tiết

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013
... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo TNV trong tháng 3,4.2013 tại Tp. Hồ Chí Minh

Viện KHCN Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm viên của các phòng LAS XD trong toàn quốc và tập huấn các chuyên ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo trong tháng 3.2013 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2013, trong tháng 03/2013 Viện Khoa học Công nghệ Xây ... Chi tiết