Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 9/2011 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 9/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:


Các tin liên quan