Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng năm 2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2015, trong Quý I+II/2015 Viện Khoa học công nghệ Xây ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BXD ngày 16/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ... Chi tiết

Thông báo mở lớp "Nâng cao năng lực cạnh tranh qua hoạt động tiêu chuẩn hóa trong Xây dựng"

Được sự hỗ trợ của Viện tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS) trong khuôn khổ của chương trình “Thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa”, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa (IBST)- Bộ ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2013, trong tháng 06 - 09/2013 Viện Khoa học công ... Chi tiết

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013

Các lớp đào tạo TNV, TVGS và tập huấn năm 2013
... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tháng 3,4/2013 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 3,4/2013 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 11 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 11/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết