Ban biên tập

Ban biên tập Tạp chí KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 30/06/2015


1.TS. Nguyễn Đại Minh - Tổng biên tập

2. PGS. TS. Trần Chủng - Phó Chủ tịch HĐKH

3. TS. Nguyễn Nam Thắng - Trưởng ban biên tập

4. TS. Nguyễn Hồng Hải - Biên tập viên

5. TS. Đinh Quốc Dân - Biên tập viên

6. TS. Nguyễn Thanh Bình - Biên tập viên

7. TS. Cao Duy Khôi - Biên tập viên

8. TS. Hoàng Minh Đức - Biên tập viên

9. GS. TS. Trần Văn Liên - Biên tập viên

10. TS. Phạm Anh Tuấn - Biên tập viên

11. CN. Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký tòa soạn

Các tin liên quan