Quyết định pháp lý

Viện Khoa học công nghệ xây dựng được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm

Ngày tạo : 07/08/2020

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 1029/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng (số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.

Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày 05/8/2020, thay thế Quyết định số 67/QĐ-BXD ngày 25/01/2008.

Các tin liên quan