Hội đồng khoa học Tạp chí

Hội đồng khoa học Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Ngày tạo : 10/09/2015


1. GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm

2 TS. Nguyễn Đại Minh

3.  PGS.TS. Trần Chủng

4. GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích

5. PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính

6. TS. Trịnh Việt Cường

7. TS. Đinh Quốc Dân

8. TS. Nguyễn Cao Dương

9. TS. KTS. Nguyễn Dũng

10. TS. Vũ Văn Đại

11. TS. Hoàng Minh Đức

12. PGS.TS. Phạm Minh Hà

13. TS. Nguyễn Hồng Hải

14. TS. Ngô Văn Hợi

15.TS. Lê Quang Hùng

16. TS. KTS. Nguyễn Huyên

17. PGS. TS. Nguyễn Bá Kế

18.TS. Phạm Văn Khoan

19. ThS. Nguyễn Sơn Lâm

20. GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

21.PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu

22. TS. Lê Minh Long

23. GS. TS. Vũ Đình Lợi

24. GS. TS. Phan Quang Minh

25. TS. Lê Trung Thành

26. PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

27. PGS. TS. Cao Duy Tiến

28. PGS. TS. Đoàn Thế Tường

29. TS. Trần Bá Việt

- Chủ tịch Hội đồng khoa học

- Tổng biên tập, Viện KHCN Xây dựng

- Phó Tổng biên tập, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Cục GĐNN về CLCTXD

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên - Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Hội Kết cấu

- Ủy viên,Đại học Quốc gia Hà Nội

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Học viện Kỹ thuật quân sự

- Ủy viên, Trường Đại học xây dựng

- Ủy viên, Vụ trưởng Vụ KHCN &MT

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

 


Các tin liên quan