Hội đồng khoa học Tạp chí

Hội đồng khoa học Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Ngày tạo : 10/09/2015


1. GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm

2. TS. Trịnh Việt Cường

3.  PGS.TS. Trần Chủng

4. GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích

5. PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính

6. TS. Nguyễn Cao Dương

7. TS. KTS. Nguyễn Dũng

8. TS. Vũ Văn Đại

9. TS. Trần Minh Đức

10. PGS.TS. Phạm Minh Hà

11. TS. Nguyễn Hồng Hải

12. TS. Ngô Văn Hợi

13.TS. Lê Quang Hùng

14. TS. KTS. Nguyễn Huyên

15. PGS. TS. Nguyễn Bá Kế

16.TS. Phạm Văn Khoan

17. ThS. Nguyễn Sơn Lâm

18. GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên

19. GS. TS. Vũ Đình Lợi

20. TS. Nguyễn Đại Minh

21. GS. TS. Phan Quang Minh

22. PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh

23. TS. Lê Trung Thành

24. TS. Nguyễn Đức Thắng

25.TS. Phạm Quyết Thắng

26. PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

27. PGS. TS. Cao Duy Tiến

28. PGS. TS. Đoàn Thế Tường

29. TS. Trần Bá Việt

- Chủ tịch Hội đồng khoa học

- Tổng biên tập, Viện KHCN Xây dựng

- Phó Tổng biên tập, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên,Cục trưởng CGĐNN về CLCTXD

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên

-- Ủy viên, Học viện Kỹ thuật quân sự

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Trường Đại học xây dựng

- Ủy viên, Trường Đại học xây dựng

- Ủy viên, Vụ trưởng Vụ KHCN &MT

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng

- Ủy viên, Viện KHCN Xây dựng


Các tin liên quan