Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 8, 9/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 8, 9/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Mở các lớp đào tạo trong tháng 7, 8/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2012; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 7, 8/2012 Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng và thí nghiệm viên ... Chi tiết

Mở các lớp đào tạo trong tháng 6/2012 tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng nhận về “Quản lý dự án và chỉ huy trưởng công trường”; lớp “Công tác ... Chi tiết

Mở lớp BD NVTVGS trong tháng 5 tại Hà Nội

Căn cứ Luật số 38/QH12 ngày 19/6/2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, theo đó các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật xây dựng về thí nghiệm đất hiện trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật, công nghệ Bê tông tiến tiến trong xây dựng; được sự đồng ý ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 3,4/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 11/2011 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 11/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội, cụ ... Chi tiết