Thông báo

Dự toán ngân sách năm 2020

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức - Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 1646/QĐ-VKH ngày 5 tháng 11 năm 2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Dự toán ngân sách năm 2020.

Các tin liên quan