Đào tạo

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hải Dương

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương sẽ tổ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tại Nam Định

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình, trong Quý 1 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam ... Chi tiết

Thông báo mở 02 lớp đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo thí nghiệm viên năm 2010, được đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở 2 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về “Thí nghiệm kiểm tra chất l­­ượng  cọc tại ... Chi tiết

Thông báo chương trình đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát và tập huấn năm 2010

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng, Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện KHCN Xây dựng xin thông báo chương trình đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát và tập huấn năm 2010 như sau:
... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về “Thí nghiệm kiểm tra chất lượng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động quản lý dự án ĐTXDCT, hoạt động định giá xây dựng và hoạt động đấu thầu, trong tháng 11 và 12/2009 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức ... Chi tiết

Thông báo mở lớp tuận huấn chuyên đề, đào tạo thí nghiệm xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện theo kế hoạch tập huấn chuyên ngành và bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2009, đ­ược sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 3 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ về “Thí nghiệm các tính chất Cơ - lý của ... Chi tiết