Văn bản mới

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06 : 2020/BXD. ... Chi tiết

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 24/02/2020, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng ký Quyết định số 230/QĐ-VKH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và Quyết định số 231/QĐ-VKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019. ... Chi tiết

Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. ... Chi tiết

Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây ... Chi tiết

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. ... Chi tiết

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. ... Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ ... Chi tiết