Tin tức

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 7, 8 năm 2010, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo thí nghiệm viên xây dựng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Hà Nội 01 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về: "Phương pháp xác ... Chi tiết

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát khảo sát xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo số 15/ VKH – TT ĐT ngày 06 tháng 4  năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng” vào ngày 11 tháng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 6 năm 2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên ngành xây dựng tại Đà Nẵng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 02 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 6/2010 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo tại Hà Nội, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo số 10/ VKH – TT ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” (theo chương ... Chi tiết