Văn bản mới

Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Ngày tạo : 28/11/2019

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Thông tư 03/2019/TT-BXD.

Các tin liên quan