Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Ngày tạo : 10/04/2018

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng – trực thuộc Bộ Kiến trúc, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1963.

Ngày 16 tháng 10 năm 1974, Viện thí nghiệm vật liệu xây dựng được đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 16 tháng 5 năm 1988, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng tiếp nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước, thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 24 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 782/TTg công nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng là một trong 41 Viện Nhà nước.

Ngày 11 tháng 12 năm 1996, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng đổi tên thành Viện Khoa học công nghệ xây dựng theo quyết định số 1056/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 23 tháng 5 năm 2007, Bộ Xây dựng ra quyết định số 789/QĐ-BXD phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đang hoạt động theo mô hình này.

Các tin liên quan