Quyết định pháp lý

Viện Khoa học công nghệ xây dựng được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp thêm 03 nhóm sản phẩm

Ngày tạo : 09/12/2016

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký quyết định số 1320/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 về việc chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Theo Quyết định, Viện Khoa học công nghệ xây dựng được thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 03 nhóm: Kính xây dựng; Gạch, đá ốp lát; Sứ vệ sinhphù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Như vậy là theo Quyết định số 1355/QĐ-BXD ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện thử nghiệm/ chứng nhận 7 nhóm sản phẩm và Quyết định 1320/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 đến nay Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã được phép đánh giá chứng nhận hợp quy tất cả các nhóm sản phẩm theo QCVN 16:2014/BXD.

Để biết thêm nội dung quyết định bấm vào đây.

Các tin liên quan