Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho sản phẩm Tro bay tại chân silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV có địa chỉ tại thôn Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 06/8/2020 đến ngày 05/8/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan