Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Ngày tạo : 26/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu, TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công nghiệm thu cho Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500 được sản xuất tại Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô có trụ sở tại Km 14, QL 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 22/10/2020 đến ngày 21/10/2021. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 10/2021 và tháng 10/2022.

 

Các tin liên quan