Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 5, 6/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá huỷ" học trong 07 ngày,  từ ngày 24/5/2011; Lớp đào tạo thí nghiệm về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng", học trong 07 ngày, từ ngày 01/6/2011.
Địa điểm tổ chức lớp học
: Hội trường Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Điện thoại: 04.62945110/37561360 (chị Linh: 0906030497), Fax: 04.37561359;
E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan