Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo chương trình đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát và tập huấn năm 2010

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng, Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện KHCN Xây dựng xin thông báo chương trình đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát và tập huấn năm 2010 như sau:

Năm 2010, Viện dự kiến sẽ tổ chức đào tạo 36 lớp (trong đó có 30 lớp đào tạo TNV, TVGS, KSĐG ,QLDA và 6 lớp tập huấn tiêu chuẩn và kỹ thuật). Ngoài các lớp trên Viện sẽ phối hợp với các cơ sở ở địa phương và TW cũng như các đơn vị chuyên môn trong nước tổ chức một số lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuyên ngành. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan